Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Reijnders Service, gevestigd te Horst, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 1. Definities

Opdrachtnemer: Reijnders Service, tevens handelend onder de naam Asbestvrij2024 en Asbestvrij2024.nl.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht geeft aan Opdrachtnemer diensten en/of werkzaamheden te leveren of uit te voeren.

Overeenkomst c.q. Opdracht(en): Iedere opdracht tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die Opdracht

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe schriftelijk Opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde, direct verband houdend met de Opdracht, worden verricht.

Daguren: Uren, niet zijnde overwerkuren, deel uitmakend van normale werkdagen (maandag t/m vrijdag), niet zijnde daguren op christelijke of nationale feestdagen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte offertes en Opdrachten die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekt.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever op deze en verdere Opdrachten wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en totstandkoming Overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer worden schriftelijk gedaan en zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Een door Opdrachtnemer verstuurde opdrachtbevestiging c.q. offerte is tot 28 dagen na verzending geldig, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Indien Opdrachtgever het aanbod aanvaardt, behoudt Opdrachtnemer het recht om het aanbod binnen 8 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging schriftelijk of door scanning door Opdrachtgever wordt bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst volledig weer te geven.
 4. Partijen zullen tijdig in onderling overleg de Overeenkomst schriftelijk wijzigen, indien blijkt dat de uitvoering door omstandigheden wordt belemmerd.

 

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer doet haar uiterste best om de Opdracht binnen de afgesproken tijd uit te voeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, mits hiervan mededeling wordt gedaan aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer werkt samen met gerenommeerde saneerders en inventarisatiebureaus die zijn gecertificeerd bij Ascert. Opdrachtnemer schakelt in opdracht van Opdrachtgever deze derden in. Voor eventuele schade voortvloeiend uit het werk van deze derden is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.
 3. Opdrachtnemer staat in voor de juiste uitvoering van de Overeenkomst met dien verstande, dat indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk en wenselijk zijn, Opdrachtnemer naar eigen inzicht de uitvoering mag wijzigen zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt en mits en ook de gewijzigde werkzaamheden voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving en ten minste kwalitatief een gelijk eindresultaat garanderen.
 4. Opdrachtgever zorgt ervoor alle gegevens en informatie die van belang zijn voor een goede uitvoering van de Opdracht en die in overleg zijn vastgesteld, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Niet tijdige verstrekking kan leiden tot een opschorting van de Overeenkomst of een verhoging van de prijs, conform de normale tarieven.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van eventueel door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Een afgesproken termijn voor het leveren van Werkzaamheden door Opdrachtnemer wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd in Daguren. Hiervan kan alleen in bijzondere omstandigheden worden afgeweken en/of na onderlinge afstemming tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. De met deze afwijking gepaard gaande kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 5. Oplevering van werk

 1. Een werk wordt als opgeleverd beschouwd nadat de, in de Overeenkomst omschreven Werkzaamheden, zijn uitgevoerd.

 

Artikel 6. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, ziekte van Opdrachtnemer, of van de door Opdrachtnemer ingeschakelde personen of derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Opdrachtnemer tot aan dat moment te voldoen. Opdrachtnemer is dan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 7. Prijzen

 1. De door Opdrachtnemer in rekening gebrachte prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld,:
 • in euro’s
 • inclusief alle voor de deskundige uitvoering van de Overeenkomst benodigde hulp- en beschermingsmiddelen;
 • inclusief vervoer en verzekering;
 • exclusief BTW, invoerrechten, belastingen, leges, heffingen en andere rechten.
 1. Bij het verrichten van Werkzaamheden is het Opdrachtnemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de nutsvoorzieningen, zoals water, gas, elektriciteit en afwatering, ten behoeve van het door Opdrachtnemer uit te voeren Werkzaamheden.
 2. De prijsvorming gebaseerd op het in opdracht van Opdrachtgever opgestelde inventarisatierapport, dan wel andere onderzoeksgegevens en/of de nadere opgaven door of namens Opdrachtgever. Indien tijdens het werk afwijkingen in de omvang of complexiteit van het werk aan het licht komen die naar het oordeel van Opdrachtnemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, dan zal die aanpassing in overleg met Opdrachtgever en met inachtneming van het in artikel 4 gestelde plaatsvinden.
 3. De prijsvorming is tevens gebaseerd op de vigerende wet- en regelgeving. Indien na de prijsvorming veranderingen in deze wet- en regelgeving consequenties hebben voor de wijze van uitvoering, worden de kosten doorberekend.

 

Artikel 8. Betaling

 1. Betaling van facturen dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen of de anderszins overeengekomen betalingstermijn, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente van 1,5% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat Opdrachtgever in verzuim is tot op de dag van voldoening van het volledige bedrag.
 3. Als Opdrachtgever de facturen niet (tijdig) voldoet komen alle kosten die Opdrachtnemer moet maken, zowel in als buiten rechte, om de facturen betaald te krijgen, voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% over het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00 exclusief B.T.W.
 4. Indien het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd, is Opdrachtgever buiten de hoofdsom en de daarop drukkende buitengerechtelijke kosten en de contractuele rente eveneens de kosten van faillissementsaanvraag verschuldigd.
 5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.
 6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Werkzaamheden van Opdrachtnemer strekken tot het herstellen van schade waarvoor van de kant van Opdrachtgever recht bestaat op het innen van verzekeringsgelden, dan zal Opdrachtgever meewerken aan een pandakte vordering openbaar-/retentierecht op de verzekeraar tot de hoogte van de aanneemsom. Dit laat onverlet de verplichting van Opdrachtgever tot betaling van de B.T.W., indien en voor zover deze niet in de verzekeringsgelden is begrepen.

 

Artikel 9. Klachten

 1. Een klacht met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden dient schriftelijk binnen 8 dagen na oplevering, dan wel binnen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt Opdrachtgever geacht de verrichte Werkzaamheden te hebben geaccepteerd.
 2. Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. Opdrachtnemer is verplicht om binnen twee weken na ontvangst van de klacht een schriftelijke reactie aan Opdrachtgever kenbaar te maken.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 1. In geval van aansprakelijkheid komt voor vergoeding alleen die schade in aanmerking, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is of gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had moeten zijn.
 2. Indien de verzekeraar van Opdrachtnemer niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de werkelijk door Opdrachtgever gemaakte onkosten, met als maximum het bedrag dat gefactureerd is voor de Werkzaamheden.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de datum, waarop de Overeenkomst dient te zijn uitgevoerd.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan zaken van Opdrachtgever en derden die hij ten tijde van de Werkzaamheden onder zich had, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
 5. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van door hem in het kader van de uitvoering van een Opdracht namens Opdrachtgever ingeschakelde derden.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking, welke niet het gevolg is van een kennelijke onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer.

 

Artikel 11. Gewijzigde omstandigheden

 1. Indien (verdere) uitvoering van de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt of in ernstige mate bemoeilijkt wordt – hetgeen onder meer het geval zal zijn bij het niet (tijdig) verkrijgen van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke vergunningen, of bij aan het object klevende en aanvankelijk verborgen gebleven belemmeringen – zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met elkaar in overleg treden om te bepalen op welke wijze de Werkzaamheden zullen worden beëindigd of zullen worden voortgezet.
 2. Voor zover de Werkzaamheden zullen worden beëindigd, zullen aan Opdrachtgever de kosten in rekening worden gebracht, die met het oog op uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer zijn gemaakt, inclusief de kosten die ten gevolge van de inspanningen van Opdrachtnemer in alle redelijkheid benodigd zijn om de situatie ten behoeve van Opdrachtgever conform de vigerende wet- en regelgeving voldoende te stabiliseren en veilig achter te laten.

 

Artikel 12. Overige bepalingen

 1. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, mag ook gebruik worden gemaakt van elektronische communicatie zoals bijvoorbeeld e-mail en fax, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
 2. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In een dergelijke situatie zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 3. Na het tot stand komen van de Overeenkomst is Opdrachtnemer gerechtigd om de handelsnaam van Opdrachtgever te gebruiken ter referentie, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever die mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg.
 3. Voordat partijen een beroep op de rechter doen zullen zij zich eerst tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.